Ontwerpbesluiten voor gaswinning uit veld N05-A ter inzage

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil ONE-Dyas de vergunningen verlenen voor het in productie nemen van het gasveld N05-A in de Noordzee.

De ontwerpbesluiten zijn op 23 april 2021 gepubliceerd en ter inzage gelegd. Het N05-A platform waarop het gas zal worden gewonnen, zal als eerste platform in de Noordzee volledig draaien op windenergie. De gaswinning uit het N05-A-veld past in het kleineveldenbeleid van de Nederlandse overheid.

ONE-Dyas heeft samen met partners Hansa Hydrocarbons en EBN het voornemen om aardgas te winnen uit het veld N05-A en uit omliggende velden in de Duitse en Nederlandse Noordzee waarin mogelijk aardgas zit. De beoogde platformlocatie ligt zo’n 20 kilometer ten noorden van de eilanden Borkum, Rottumerplaat en Schiermonnikoog. Het N05-A-platform zal in Nederland liggen, op ongeveer anderhalve kilometer van de Duitse wateren.

Het ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerpvergunning voor de installatie van de pijpleiding en elektriciteitskabel en de respectievelijke aanvragen liggen vanaf 23 april 2021 ter inzage. Gedurende zes weken is er gelegenheid om een zienswijze in te dienen bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en vragen te stellen aan het ministerie of aan ONE-Dyas.

Alle documenten zijn te downloaden via www.rvo.nl/gaswinningN05.

Onderdeel van de vergunningsaanvragen is een milieueffectrapport (MER). In het MER is het onderzoek naar de effecten op het milieu, de natuur en de omgeving, de uitvoeringsvarianten en de gemaakte keuzes beschreven. Sinds 2018 is ONE-Dyas proactief in gesprek met diverse stakeholders.

Hun vragen, zorgen en suggesties zijn zo veel mogelijk meegenomen in het onderzoek. Ook de zienswijzen die in 2019 zijn ingediend naar aanleiding van de ‘Mededeling voornemen milieueffectrapport gaswinning N05-A’ zijn verwerkt in dit MER, dat is opgesteld door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV.

Eerste offshore-platform op windenergie

Het platform N05-A wordt het eerste offshore-gasbehandelingsplatform in de Noordzee dat volledig draait op windenergie. Hiervoor wordt een kabel gelegd naar het nabijgelegen Duitse windpark Riffgat. Chris de Ruyter van Steveninck, CEO ONE-Dyas: “De elektrificatie van platform N05-A met behulp van windenergie betekent een forse verlaging van emissies. De emissie van het  productieplatform zal nihil zijn en voor het hele project praten we over een reductie van 85 procent. Met deze innovatie leveren we een serieuze bijdrage aan de energietransitie en zetten we in op samenwerking met duurzame vormen van energie. De komende decennia heeft Nederland nog aardgas nodig. Aardgas uit eigen bodem is in verschillende opzichten gunstiger dan geïmporteerd aardgas. Naast leveringszekerheid en economische voordelen voor Nederland, heeft eigen aardgas ook een veel lagere CO2-voetafdruk. Met dit toekomstbestendige platform N05-A dragen we bij aan een verdere verlaging van de CO2-voetafdruk.”

Ook interessant