Milieuonderzoek kabelroute Hollandse Kust bijna compleet

Wind energie – milieueffectrapportage

Voor de kabelroute van windpark Hollandse Kust naar Beverwijk is nog meer informatie nodig naar de gevolgen voor natuur en archeologie.

Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Als ook die informatie beschikbaar is, zijn alle belangrijke milieugevolgen van de kabelroute goed in beeld. De minister had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

De stroom die het windpark Hollandse Kust (west) vanaf 2025 gaat produceren, komt met kabels aan land en wordt via een transformatorstation bij Beverwijk aangesloten op het hoogspanningsnet.

De kabels komen ondergronds te liggen, zowel op zee als op land. Voor de aanleg van de kabels en het transformatorstation wordt een inpassingsplan opgesteld en zijn vergunningen nodig. Voordat de minister van Economische Zaken en Klimaat hier een besluit over neemt, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Er ligt een goed leesbaar milieueffectrapport waarin de meeste milieueffecten voldoende zijn onderbouwd. De mogelijke gevolgen van elektromagnetische velden voor mens en natuur zijn bijvoorbeeld goed in beeld. In het rapport ontbreekt op enkele punten nog informatie over natuur en archeologie.

Voor de natuur in het Noordhollands Duinreservaat is bijvoorbeeld meer informatie nodig over de gevolgen van extra stikstof tijdens de aanlegfase. Voor een van de werkterreinen in het reservaat moet inzichtelijk gemaakt worden welke maatregelen er mogelijk zijn om de natuur te herstellen na de werkzaamheden.

De Commissie adviseert om het milieueffectrapport eerst aan te vullen met deze informatie en daarna pas een besluit te nemen over het inpassingsplan en de vergunningen voor de kabelroute voor het windpark.

Ook interessant