Bedankt voor het bezoeken van onze website. Het naleven van de gegevensbeschermingsregels is erg belangrijk voor ons. Het doel van dit privacybeleid is om u als gebruiker van de website te informeren over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens en over uw bestaande rechten, voor zover u een betrokkene bent zoals gedefinieerd in artikel 4 nr. 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het volgende privacybeleid houdt rekening met de nieuwe bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018. Tegelijkertijd voldoet dit beleid ook aan de vereisten van paragraaf 13 van de Duitse telemediawet die is tot nu toe van kracht geweest.

1 Verantwoordelijke instantie

Deze website en de bijbehorende diensten worden beheerd door

Practica Productions BV
Postbus 526
1970 AM IJmuiden
Nederland

Tel .: +31 255 530577
E-mail: han@OER-hollands.info
Website: www.OER-hollands.info

2 Algemene informatie

We hebben de website zo ontworpen dat zo min mogelijk gegevens van u worden verzameld. Het is in principe mogelijk om onze website te bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. De verwerking van persoonsgegevens is alleen nodig als u besluit om van bepaalde diensten gebruik te maken. We zorgen er altijd voor dat uw persoonlijke gegevens alleen worden verwerkt in overeenstemming met een wettelijke basis of toestemming die u heeft gegeven. We voldoen aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die van kracht is sinds 25 mei 2018.

3 Definitie

De termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben de volgende betekenis in overeenstemming met de AVG.

‘Persoonsgegevens’ betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘betrokkene’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door te verwijzen naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon;

‘verwerking’: elke bewerking of reeks bewerkingen die worden uitgevoerd op persoonsgegevens of op verzamelingen persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzameling, opname, organisatie, structurering, opslag, aanpassing of wijziging, opvraging, raadpleging, gebruik, openbaarmaking door verzending, verspreiding of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen;

‘Beperking van de verwerking’: het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met het doel hun verwerking in de toekomst te beperken;

‘pseudonimisering’ betekent de verwerking van persoonsgegevens op een zodanige manier dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die, alleen of samen met anderen, de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doeleinden en middelen van een dergelijke verwerking worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten, kan de verwerkingsverantwoordelijke of de specifieke criteria voor zijn benoeming worden bepaald door de wetgeving van de Unie of de lidstaten;

‘Verwerker’ betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die persoonsgegevens verwerkt namens de verantwoordelijke;

‘Ontvanger’ betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of een andere instantie waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een bepaald onderzoek overeenkomstig het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsregels overeenkomstig de doeleinden van de verwerking;

‘Derde partij’: een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, agentschap of instantie anders dan de betrokkene, verwerkingsverantwoordelijke, verwerker en personen die, onder het directe gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of verwerker, bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken;

‘toestemming’ van de betrokkene betekent elke vrij gegeven, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige indicatie van de wensen van de betrokkene waarmee hij of zij, door een verklaring of door een duidelijke bevestigende handeling, instemt met de verwerking van persoonsgegevens die op hem betrekking hebben of haar;

4 Toestemming

In sommige gevallen, wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we bepaalde persoonlijke gegevens waarvoor we uw toestemming nodig hebben. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u de online versie van ons magazine wilt lezen.

Akkoordverklaring

Door gebruik te maken van de door ons verstrekte registratie, stemt u in met het verzamelen en gebruiken van door u verstrekte persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. U kunt deze toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door een overeenkomstige verklaring aan ons af te leggen. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van onze dienst zonder uw toestemming niet meer mogelijk is. Gebruik voor uw herroeping de gespecificeerde contactkanalen (vertel ons in dit geval uw naam, e-mailadres en postadres).

5 Doel en rechtsgrondslag van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd voor een specifiek doel.

Samenvattend verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om u twee keer per week onze digitale nieuwsbrief te kunnen sturen.
 • Om de online versie van ons magazine te versturen.

We verwerken persoonsgegevens die nodig zijn voor de rechtvaardiging, uitvoering of uitvoering van ons serviceaanbod (uitvoering van het contract) volgens de rechtsgrondslag van artikel 6, lid 1, punt (b) AVG. Voor zover wij uw toestemming verkrijgen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt deze toestemming de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Gegevensverwerking is ook toegestaan ​​als we uw gegevens verwerken om onze legitieme belangen te beschermen en uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet prevaleren, artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Voor zover wij namens ons een externe dienstverlener inschakelen in het kader van de gegevensverwerking, vindt de verwerking plaats op basis van artikel 28 AVG.

6 Verzamelde en verwerkte persoonsgegevens

In het kader van onze website verzamelen en verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van u. Enerzijds kunt u zien welke gegevens daadwerkelijk worden verwerkt door de gegevens die u moet verstrekken bij het invullen van de aanmelding voor de nieuwsbrief, en anderzijds informeren wij u over de gegevens die worden verwerkt voor de hierin beschreven verwerkingsprocedures.

Samenvattend verzamelen en verwerken we de volgende informatie over u via onze website:

Contactgegevens in geval van e-mailcontact:

Voornaam

Achternaam

E-mailadres

 

Aanmelden nieuwsbrief:

We zullen uw gegevens alleen verzamelen en verwerken voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden vermeld. Voor elk gebruik buiten het aangegeven doel is uw uitdrukkelijke toestemming vereist. Hetzelfde geldt voor de overdracht en verzending van uw gegevens aan derden.

7 Verzameling van persoonlijke gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u ons geen informatie verstrekt, verzamelen wij alleen persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server verzendt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen we de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om onze website aan u te tonen en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (rechtsgrond is artikel 6, lid 1, zin 1 (f) van de AVG ):

 • IP adres
 • datum en tijd van het verzoek
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • hoeveelheid overgedragen gegevens in elk geval
 • website die het verzoek doet
 • browser
 • besturingssysteem en de interface
 • taal en versie van browsersoftware.

Naast de bovengenoemde gegevens worden bij het gebruik van onze website cookies op uw computer opgeslagen. Zie het gedeelte “Cookies” van dit privacybeleid voor meer informatie.

8 Cookies

Op onze website wordt informatie verzameld en opgeslagen met behulp van zogenaamde browsercookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw datadrager worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan die via uw browser met ons systeem worden uitgewisseld. Een cookie bevat meestal de naam van het domein van waaruit de cookiegegevens zijn verzonden, evenals informatie over de leeftijd van de cookie en een alfanumerieke identificatie.

Terug naar de nieuwsbrief registratie.